Yamaha Sirius kiểng nhẹ.

Yamaha Sirius kiểng nhẹ.
kien thuc online
  • Sưu tầm
  • 2.711

Chiếc Sirius kiểng đĩa tiện, dây dầu Morin, cùm tăng Banjing, pô AHM lon tròn Malay cổ inox 304,...

Bên trong là trái tim 62 zên chích 5li5, bình bông mai Thái, IC Banjing, nồi Xìpo 5lòxo.
Nguồn:Hoang Nam

Thích và chia sẻ
Tham gia Page cộng đồng